GDPR

Vytisknout
Aktualizováno pondělí 8. listopad 2021 11:16


Informace o zpracování osobních údajů

GDPR vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“)

  • Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů

  • Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a problematika GDPR

 

1. Správce osobních údajů

Adresa: Obec Noviny pod Ralskem

IČ: 00672904

Datová schránka: 9i8apag

Telefon: 487863129

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec provádí nezávislou kontrolní funkci ohledně záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a slouží jako kontaktní místo pro dozorový úřad a pro subjekty údajů.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů, musí správce jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, dle článku 37 odst. 1 – a) a to s účinností od 25. května 2018.

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Hauzer

Adresa: Liberecká 35, 463 52 Osečná

Telefon: +420 602 531 319

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

3. Účely zpracování osobních údajů

Obec Noviny jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje:

- pro splnění právní povinnosti, která se na obec vztahuje

- pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou

- pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je obec pověřeno

- pro účely oprávněných zájmů obce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu Vašich osobních údajů,

- se souhlasem subjektu, jehož údaje se zpracovávají

- výjimečně pro ochranu životně důležitých zájmů nebo jiné osoby

 

Obec Noviny zpracovává Vaše osobní údaje zejména pro účely výkonu státní správy a povinností dle příslušných právních předpisů, výkonu samosprávy – soudní, exekuční, insolvenční a obdobná řízení, poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, pro zajištění interních procesů, za účelem komunikace s občany, za účelem uzavření, změny, splnění a ukončení smlouvy, atd.
Blíže viz tabulka - účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

K Vašim osobním údajům má přístup správce (obec) a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není obci uložena zvláštním právním předpisem nebo jste k tomu neudělili souhlas.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným skartačním plánem. Doba uložení osobních údajů, které jsou součástí jednotlivých dokumentů (listinných i digitálních), se odvozuje od doby, kterou skartační plán stanovuje jako dobu uložení daného dokumentu, tzv. skartační lhůta. Skartační lhůta celého spisu se řídí dokumentem v tomto spisu, který má nejdelší skartační lhůtu. Pokud je daný dokument (spis) vybrán ve skartačním řízení po uplynutí skartační lhůty jako archiválie, pak je předán příslušnému archivu (Státní okresní archiv Česká lípa) a je nadále u něj uložen jako dokument trvalé hodnoty (archiválie). Pokud není daný dokument (spis) vybrán jako archiválie, pak v rámci skartačního řízení podléhá zničení.

 

4. Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

- požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů (čl. 13 a 14 nařízení GDPR)

- požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR)

- požadovat opravu nepřesných osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné (čl. 16 nařízení GDPR)

- požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování (právo na výmaz není právem absolutním, bude postupováno dle čl. 17 nařízení GDPR)

- požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů (čl. 18 nařízení GDPR)

- požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a, v případě, kdy jsou údaje zpracovávány automatizovaně a ke zpracování dochází na základě souhlasu (čl. 20 nařízení GDPR)

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR)

- pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat (tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním)

- podat stížnost u dozorového orgánu, tj. na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa:

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420 234 665 444, elektronická podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: www.uoou.cz

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle nařízení GDPR byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením

- na úhradu hmotné či nehmotné újmy

 

K uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů je možné se obracet s žádostí prostřednictvím:

datové schránky či E-mailu s elektronickým podpisem (na jiných adresách nebudou žádosti příjimány!),poštou nebo osobně na adresách uvedených na 1.stránce dokumentu(1. Správce osobních údajů).

 

 

Žádost vždy musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého pobytu či jinou adresu pro doručování a datum narození. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních dat žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění osobních informací. Způsoby ověření totožnosti, např. přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů, ověřením totožnosti – nahlédnutím do občanského průkazu, úředně ověřeným podpisem na písemné žádosti v listinné podobě, apod. Pokud nastanou důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle nařízení GDPR, je možno požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele. Pozn.: Telefonicky se informace z důvodu nemožnosti ověření totožnosti nepodávají.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR, tj. v termínu nejpozději do 1 měsíce od podání písemné žádosti, ve výjimečných případech do 2 měsíců. Informace jsou poskytovány zpravidla bezplatně, kromě případů, kdy správce posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou. Pokud je požadována úhrada, její výše se řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Noviny pod Ralskem 2018, ing. Košťál Lubomír, Lazárová Renata .webmaster.